Tourist information NO EN DE FI ES NL

Jakt og fiske

I Bøstad-området er det flere vassdrag og en del fjellvann med fisk. For fiske i innsjøer med sporadisk oppgang av anadrome fiskearter som laks og sjø-ørret er det ingen begrensning på fisketid. Holdalsvatnet tilhører denne kategorien.
Vestvågøy Jeger- og Fiskerforening selger fiskekort for de som vil fiske i Skrådalsvatnet.

Borg/Lilandsvassdraget og Farstadvassdraget med Ostadvatnet har spesielt fastsatte fisketider på grunn av oppgang av anadrome fiskarter. Denne er fastsatt til tidsrommet fra 15.juni til 17.august. Fiske er kun tillatt i innsjøene. Det vil si pollene og straumene mellom disse.

Fisking med stang.I og med at det er saltvannsfisk som oppholder seg i Borg/Lilandsvassdraget Kan det innenfor samme tidsrom som gjelder for anadrome fiskeslag også fiskes etter saltvannsfisk. Det er likevel tillatt å fiske etter saltvannsfisk med garn i Ytre Borgpollen i tidsrommet 15.september til 31.april. I tida fra 15.september til 31.10 er største maskevidde 26 med mer eller 24 omfar, og hver fisker kan i denne perioden benytte inntil 3 garn.

Grensen mellom Borg/Lilandsvassdraget og sjøen ble fastsatt i følge sjønnsforretning av den 3.desembere 1976. Det heter det i slutningen:
"Grensen mellom elv og sjø i Borgepollvassdraget settes ved en linje fra Båtnesset på Hjellvoll og i østlig retning til Akernesset på Nesje."

Til slutt vil vi nevne at fiskeravgiften for fiske etter innlandsfisk der det ikke går anadrome laksefisk ble fjerna 2002. Mens de som har fylt 16 år og vil fiske i vassdrag der det er laksefisk, må betale fiskeravgift.
Det er kun tillatt å fiske med en stang/handsnøre per fisker og inntil to agn per snøre. Fiskestanga kan ikke forlates under fiske.
All fiske må avtales med grunneier, dersom fiskeren selv ikke er grunneier.

For de som ønsker ytterligere informasjon om fisketider og regelverk viser vi til fylkesmannens nettside : www.miljostatus.no/nordland

 

Jakttider.

Jeger som har skutt en gås.Beitende småfe i området gjør at det i enkelte steder fastsettes utsatt jaktid for småvilt, mens Yttersida beitelag som har dyr fra Bøstad/Borg til yttersida Eggum og Unstad oppfordrer jegere til å vente med jakta og utvise varsomhet i forhold til beitedyra ved jakt og ikke bruke hund i områder med beitedyr.
På sjøen kan alle som har betalt jegeravgift jakte i henhold til jakttid for den enkelte art. Forutsetningen er at en bruker robåt.
Les mer om jaktidspunkt for den enkelte art på nettsidene til Norges Jeger- og Fiskeforbund:

For de som ferdes i naturen og for de som ønsker å bruke den til rekreasjon eller matauk, har vi tatt med et klipp i forhold til allemannsretten utarbeidd av Direktoratet for naturforvaltning

 

"Allemannsretten frå hav til himmel."

Ein viktig del av kulturarven vår er å vere ute i naturen. Vi har fra gamalt av hatt rett til å ferdast i skog og mark - etter elvane, på innsjøar og i skjergarden - og til fjells, uavhengig av kven som eig grunnen. Vi kan hauste av naturen - ikkje berre saltvassfisk, bær, sopp og blomster - men også inntrykk og opplevingar. Hovudprinsioppa i allemannsretten er lovfeste i friluftslova fra 1957.

Fisking fra robåt.Allemannsretten gjeld i utmark der du kan:

  • Ferdast fritt til fots og ski
  • Raste og overnatte
  • Ri eller sykle på stigar og vegar
  • Bade, padle, ro og bruke seglbåt
  • Plukke bær, sopp og blomster
  • Fiske fritt etter saltvassfisk

Med årar og segl kan du ferdast fritt på sjøen, på innsjøar og elvar.
For kortare tid kan du dra i land båt eller anna farty på sandstrekninger som er del av utmark på land. Ønskjer du å leggje inntil privat kai eller bryggje, må du spørje eigar eller brukar om løyve. Du kan bruke fortøyingsringar, boltar og lignende i utmark for kortare tid så sant det ikkje er til vesentlig ulempe for eigar eller brukar."

Klipp frå "Allemannsretten frå hav til himmel."
Direktoratet for naturforvaltning

Relevante artikler
Elgen er her

EmailFacebook EmailTips en venn

Personvern - Privacy Policy